org.w3c.dom.DOMException: NAMESPACE_ERR

问题描述:

html转pdf时出现异常, 报错提示: NAMESPACE_ERR: 尝试以错误的名称空间创建或更改方式来创建或更改对象。


解决方案思路:

xalan-2.6.0.jar包的问题,去除或者升级至xalan-2.7.1.jar即可

代码参考:

pom中xalan依赖包版本改为2.7.1

<dependency>
      <groupId>xalan</groupId>
      <artifactId>xalan</artifactId>
      <version>2.7.1</version>
</dependency>

org.w3c.dom.DOMException: NAMESPACE_ERR》有1个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注